zDolny Krasnal

 

Nawigacja

Nawigacja

Środa 25.04.2018

O przedszkolu

Profil przedszkola

 

 

 

 

Nasze przedszkole to miejsce gdzie Twoje dziecko: 

 

 

czuje się bezpiecznie, jak w domu,

jest szczęśliwe i radosne,

poznaje świat, rozwija swoje zdolności,

idzie do szkoły bez lęku,

będzie człowiekiem sukcesu.

 

 

 

 

            O PRZEDSZKOLU

 

 

 

Przedszkole usytuowane jest

w Zespole Szkolno -Przedszkolnym nr 1 przy ul. Zemskiej 16 b.

Zaletą przedszkola jest duży, zadbany i ogrodzony teren,

który sprzyja zajęciom na świeżym powietrzu. Budynek

przystosowany jest do potrzeb i warunków rozwojowych dzieci

w wieku przedszkolnym oraz wymogów określanych przepisami

dotyczącymi tego typu placówek.

Nowo wykonane wejście do przedszkola i przestronna, kolorowa

szatnia zapewniają dzieciom poczucie bezpieczeństwa.

 

        

 

Do dyspozycji przedszkolaków:

 

- 4 sale zabaw,

- duża sala gimnastyczna,

- duży ogród

 

 

 

 

                   NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA


 

Celem wychowania przedszkolnego jest:


 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie

   czynności potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej

   edukacji;

 

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak,

    żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;


 

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej 

    racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach,

    w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

 

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są

    niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;


 

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej

    zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach

   fizycznych i intelektualnych;

 

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie

    do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

 

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym,

   przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności

  prezentowania swoich przemyśleń w sposób  zrozumiały dla

   innych;

 

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych

   i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę,

    małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

 

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej

    (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej)

    oraz postawy patriotycznej;


 

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez

    wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności,

    a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są

    ważne w edukacji szkolnej.

 

 

 

        Zalecane warunki i sposób realizacji.

 

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg

wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca

się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania

w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

 

1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę

   (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim

    udziale nauczyciela);

 

2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci -

   jedną czwartą czasu), dzieci spędzają  na boisku, w ogrodzie

  przedszkolnym, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy

  ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace

   gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

 

 

3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia

  dydaktyczne, realizowane według wybranego programu

  wychowania przedszkolnego;

 

 

4) pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie

  zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak

  czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 

 

        Założone cele osiągamy dzięki:

 

 

- wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej,

- ciekawej bazie dydaktycznej dostosowanej do nowoczesnych

   metod pracy.